• stadionyň perimetri sporty görkezildi
 • Sargytdan öň duýduryş: 

  1)Bölekler:

  LED modul, modullaryň arasynda signal kabeli, modul bilen tok üpjünçiliginiň arasyndaky tok kabeli.

  2)Şol partiýanyň modullaryny satyn alyň:

  Bir ekranda ýagtylygyň we reňk tapawudynyň öňüni almak üçin şol bir partiýanyň modullaryny satyn almaly..Agny, bir ekrana modullary bizden bir sargyt boýunça satyn almaly.

  3) Seresap boluň:

  LED modullarymyzy bar bolan köne LED displeýiňiziň ätiýaçlyk bölekleri hökmünde ulanyp bolmaz.Bar bolan köne LED modullary çalyşmak üçin LED modullarymyzy ulansaňyz, tehniki goldaw ýa-da hyzmat hödürlemeýäris.

  4)Nyrh:

  Biziň nyrhymyz barmaly ýerimizde hiç hili nyrhlary ýa-da ýygymlary öz içine almaýar, gümrük taýdan resmileşdirip, ýerli nyrhlary ýa-da ýygymlary tölemeli.

   

  Sbaglamak INFO:

  1. Harytlaryň birlik bahalary iberiş bahasyny öz içine almaýar.Harytlaryň mukdaryny we barjak ýerini saýlanyňyzdan soň, söwda arabasynyň sahypasynda iberiş bahasyny barlap bilersiňiz.

  2.DHL ekspress deslapky usuldyr.EMS, UPS, FedEX we TNT ýaly beýlekiler diňe DHL elýeterli ýa-da barmaly ýerinde laýyk bolmadyk ýagdaýynda kabul ediler;Harytlary deňiz ýa-da howa arkaly ibermek isleseňiz, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  3. Töleg alanymyzdan soň 2 iş gününiň dowamynda sargydyňyzy dowam etdireris.Harytlar aksiýadan çykmasa, iň çalt gowşuryş senesini size habar bereris.

  4. Sargyt üçin diňe tassyklanan adrese iberýäris.Şonuň üçin salgyňyz iberiş salgysyna gabat gelmelidir.Wester Union ýa-da beýlekiler tarapyndan töläniňizde hasabyňyzdaky gowşuryş salgysyny tassyklamagyňyzy haýyş edýäris.

  5. Iberişiň tranzit wagty daşaýjy tarapyndan üpjün edilýär we dynç günleri we dynç alyş günleri muňa girmeýär.Tranzit wagty üýtgäp biler, esasanam dynç alyş möwsüminde.

  6. Gümrük paçlarynyň öňüni almak ýa-da azaltmak üçin ýük fakturasynda önümiň bahasyny arzanlatmak isleseňiz bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.Notok bolsa, hakyky mukdary tölenen ýaly ulanarys.

  7. Zerur bolsa, ýerli harytlaryň gümrük taýdan resmileşdirilmegi bilen baglanyşykly zerur kömek üçin kurýere kömek ediň.

  8. Gelenlerinde kurýeriň öňündäki zatlary barlaň.Harytlar zaýalanan bolsa, döwülmegi üçin ýerli kurýeriň dokumental subutnamalaryny almaga synanyşmagyňyzy haýyş edýäris, şol bir wagtyň özünde gaplamanyň we önümleriň suratlary ýa-da wideolary bilen gysga wagtda bize e-poçta iberiň.

  9. Eger töleg senesinden bäri 15 günüň dowamynda iberişiňizi almadyk bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Iberişini yzarlarys we size ASAP-a gaýdyp geleris.

  10. Sargyt edilen önümler, kodlary ýyrtylsa, gaýdyp gelmekden we kepillikden peýdalanmaz.

  11. Satylan önümlerimiziň köpüsi üçin iki ýyl hil kepilligini berýäris (aýratyn şertler soňky Proforma hasap-fakturasyna degişlidir).Bu döwürde adaty ulanylyşda kemçilikler bar bolsa, zawodymyzda mugt düzederis ýa-da çalşarys.Eltip bermek üçin müşderiler jogapkärdir.