• stadionyň perimetri sporty görkezildi
 • P1.25, P1.53, P1.66, P1.86, P2, P2.5, P3.076, P4 standart ölçegli 320mmx160mm modully super inçe 640mmx480mmx60mm bökdençsiz öňdäki hyzmat şkafynyň dizaýny.

  Janköýersiz asuda we ajaýyp ýylylyk ýaýramagy, alýuminiý garyndysy bilen dolandyrylýan şkaf, ähli ekran komponentlerini birleşdirdi, modul ýygnamagyň agyr işinden gaça durup, gurnama wagtynda zeper ýeten lampalary azaldýar.

  Wakuum sorujy tarapyndan modully magnit çalt öňdäki hyzmat, gural, iň köp tygşytlaýyş meýdançasy we zähmet.
  Içerki simler has gowy serediş we daşarky päsgelçiliklere garşy has durnuklylyk bilen şkaf döredýär.
  Diwar gönüden-göni oturdylan, asylýan, gurluşy saklaýan, göçürilýän telewizor we ş.m. ýaly dürli programmalar.
  ..................
  Içerki we daşary ýurt bazarlarynda öz gözleg we tehniki we 13+ ýyllyk LED displeýimizi öndürmekde we maslahat bermekde dürli tejribe bilen amatly bahany we ygtybarly hyzmaty hödürleýäris.

  Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, sorag iberilende bize habar bermegiňizi haýyş edýäris:
  1. Ekranyň göwrümi we ýagtylygy üçin talap näme?Oorapyk ýa-da açyk ulanylýar?
  2. Programma näme bolar?Mahabat?Bölekleýin täjirçilik ýa-da sahna kärendesi?
  3. Adyňyz, kompaniýanyň ady, e-poçta ýa-da web sahypasy?
  ..................

  Super Slim HD Dar Pixel Fine Pitch LED Ekrany buýruk howpsuzlyk studiýa merkezinde LEDTV LEDPOSTER

  Super Slim HD Dar Pixel Pitch 16: 9 LED ekrany.

  Täze nesil inçe çyzykly displeý hökmünde, umumy galyňlygy 35mm, ini 600mm x beýikligi 337.5mm.

  CNC ýokary takyklykly guýma alýumin paneli, jansyz asuda we ajaýyp ýylylyk ýaýramagy.

  Pixel elýeterli P0.9375 / P1.25 / P1.56 / P1.875.

  Hemmesini bir telewizorda we pol stendinde oýnaýan gurşunly afişany hem düzüp bolýar.Içerki sim şkafy has gowy serediş we daşarky päsgelçiliklere garşy has durnuklylyk döredýär.

  Diwara gurlan uniwersal, çalt gulplar we ýerleşýän nokatlar bilen açyk we bökdençsiz wideo diwary üçin asma gurnama.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň