• stadionyň perimetri sporty görkezildi
 • “YONWAYTECH” LED displeý kepillik syýasaty:

  1; kepillik çäkleri

  Bu kepillik syýasaty gönüden-göni Şençzhenen ononweýtech Co. Ltd.

  “Yonwaytech” -den gönüden-göni satyn alynmadyk önümler bu kepillik syýasatyna degişli däldir.

   

  2; kepillik döwri

  Kepillik möhleti belli satuw şertnamasyna ýa-da PI ygtyýarly sitata laýyklykda bolmalydyr.Kepillik kartasynyň ýa-da beýleki ygtybarly kepillik resminamalarynyň saklanýandygyna göz ýetiriň.

   

  3; kepillik hyzmaty

  Önümler gurnalar we önüm gollanmasynda görkezilen Gurmak görkezmeleri we ulanmak üçin seresaplyklar bilen berk gabat geler.Adaty ulanylanda Önümleriň hilinde, materiallarynda we önümçiliginde kemçilikler bar bolsa, “Yonwaytech” şu kepillik syýasaty boýunça Önümler üçin kepillik hyzmatyny hödürleýär.

   

  4; Kepillik hyzmatynyň görnüşleri

  4.1 Onlaýn uzakdaky mugt tehniki hyzmat
  Telefon, poçta we ýönekeý we umumy tehniki meseleleri çözmäge kömek etmek üçin gyssagly habarlaşma gurallary arkaly berilýän uzakdaky tehniki görkezme.Bu hyzmat, tehniki näsazlyklar üçin ulanylýar, ýöne signal kabeliniň we elektrik kabeliniň birikmesi, programma üpjünçiligini ulanmagyň ulgam programma üpjünçiligi meselesi we parametr sazlamalary, modulyň çalyşmagy, elektrik üpjünçiligi, ulgam kartoçkasy we ş.m.

   

  4.2 Zawody abatlamak hyzmatyna dolanmak
  a) Onlaýn uzakdan hyzmat etmek arkaly çözüp bolmaýan Önümler meselesi üçin “Yonwaytech” müşderiler bilen zawodyň abatlaýyş hyzmatyna gaýdyp geljekdigini ýa-da ýokdugyny tassyklar.
  b) Zawodyň abatlaýyş hyzmaty zerur bolsa, müşderi “Yonwaytech” -iň hyzmat ediş stansiýasyna gaýtarylan önümleri ýa-da bölekleri yzyna gaýtarmak üçin ýük, ätiýaçlandyryş, nyrh we gümrük tölegini tölemeli.“Yonwaytech” abatlanan önümleri ýa-da bölekleri müşderä yzyna iberer we diňe bir taraplaýyn ýük daşar.
  ç) “Yonwaytech” gelenden soň töleg arkaly rugsatsyz yzyna gaýtarmagy ret eder we hiç hili nyrh we gümrük tölegleri üçin jogapkärçilik çekmez.“Yonwaytech”, transport ýa-da nädogry bukja sebäpli abatlanan önümleriň ýa-da bölekleriň kemçilikleri, zeperleri ýa-da ýitgileri üçin jogapkärçilik çekmeýär.

   

  4.3 Hil meselesi boýunça ýerdäki inerener hyzmatyny beriň
  a) Önümiň özi sebäpli ýüze çykan hil meselesi bar bolsa we ononweýtech şertiň zerurdygyna ynanýan bolsa, ýerinde inerener hyzmaty ediler.
  b) Bu ýagdaýda, müşderi ýerdäki hyzmat arzasy üçin “Yonwaytech” -e näsazlyk hasabatyny bermeli.Näsazlyk hasabatynyň mazmuny, Yonwaytech-e deslapky näsazlyk hökümini çykarmak üçin suratlar, wideolar, kemçilikleriň sany we ş.m. girmeli.“Yonwaytech” -iň inereneriniň ýerinde geçirilen derňewden soň hil meselesi bu kepillik syýasaty bilen baglanyşykly bolmasa, müşderi satuw şertnamasy ýa-da ygtyýarly PI hökmünde syýahat çykdajylaryny we tehniki hyzmat töleglerini tölemeli.
  ç) “Yonwaytech” -iň ýerdäki inersenerleri bilen çalşylan kemçilikli bölekler “Yonwaytech” -iň eýeçiligi bolar.