• stadionyň perimetri sporty görkezildi
 • Syýahatçylar terminallarda dürli görnüşli LED displeý ulgamlary bilen dürli çuňňur tejribe başdan geçirýärler.

  Häzirki zaman wideo tehnologiýalary, mahabat berijilere erkinlik we çeýeligi berip, degişli maglumatlar we mahabat bilen islendik gün has köp syýahatçy bilen duşuşmagy aňsatlaşdyrýar.

  Syýahatçy üçin howa menzilinde uçuşlary we syýahatyny aňsatlaşdyrmak üçin başga-da köp sanly maglumatlary aňsatlyk bilen alyp bilmezlikden has gynandyryjy zat ýok.

  Aeroportlar we awtoulag ýoly ýa-da metro bekedi, şäherara awtobus duralgasy ýaly beýleki transport terminaly 24/7-de syýahatçylar bilen habarlaşmak zerurlygyny başdan geçirýär.

  Uzak wagtlap statiki çap edilýän ýeňil mahabat we telewizor monitorlary.

  Tehnologiýanyň ösmegi we öňdebaryjy displeýiň önümi bilen bu ulag desgalary öňdebaryjy wideo displeý tehnologiýasyny ulanmak bilen çuňňur, täsirli we täsirli ýerleri döredip biler.

  “YONWAYTECH” öňdebaryjy displeý önümleri we howa menziliniň sanly displeý ulgam çözgütleri ahyrky ulanyjyny göz öňünde tutup düzüldi.

  Ulanylyşy aňsat interfeýsimiz bilen, displeý şekilleriňizi derrew täzeläp bilersiňiz we habarlaryňyzy wagtynda täzeläp bilersiňiz.

  Düşnüksiz wideo diwarlardan başlap, iki taraplaýyn görnüşde, potolokdan asmak üçin ýeterlik ýeňil agram görkezilýär.

  “Yonwaytech” iň häzirki zaman sanly öňdebaryjy görkeziş ulgamy bar bolan arhitektura görnüşine laýyk bolup biler.

   

   

  Brightokary ýagtylyk, aňsat tehniki hyzmat we çeýe ululyk dizaýny ýaly birnäçe uly artykmaçlyk bilen.

  Bellenen nyşanlaryň görkeziş tagtasy märekeden tapawutlanýar we habar ibermek üçin iň meşhur sanly belgä öwrülýär.

  Diňe gysga arakesme ýa-da başga bir ýolagçy gatnaýan ýolagçylar üçin howa menzili, şäher ýa-da tutuş ýurt barada ilkinji gezek täsir galdyrýan ýerdir.

  LED dinamiki displeý moduly diňe maglumat görkezmek üçin amaly penjire bolman, eýsem bezeg funksiýasyna hem eýedir.

  LED afişasy howa menzilinde we metroda ýa-da awtoulag menzilinde köplenç görünýär.

  Aşaky we pes tigirler bilen, LED plakaty görkezmek üçin başga ýere ýerleşdirmek aňsat.

  Dolandyryşyň alternatiwasy hökmünde Wagt - suratyň üýtgemegi we ýokary ýagtylykly LED afişasy, mahabatyň netijeliligini hökman giňeldip bilersiňiz.

   

  Çeýe LED displeý, howa menzili terminaly üçin dizaýnda has döredijilikli ulanylýar.

  Çeýe modulyň uly artykmaçlyklary.

  Çeýe LED displeý ýasamak üçin ulanylýar, Bu aýratynlyk dizaýneriň döredijilik şekilli nyşanlary görkezmek tagtasyny döretmek üçin has giň hyýal berýär.

  Tolkun, lenta, sütün ýa-da S görnüşi we ş.m.

  Ajaýyp görnüş, howa menzilinde bolanymyzda ýolagçylary ýatdan çykmajak täsir galdyrmaz.

  Has täsirli zat, mahabat göz şarlaryny özüne çekip bolýar.

  Baglanyşykly LED ekran önümleri üçin basmak Ulag belgisi çözgüdi

  ledposter.airport

  https://www.yonwaytech.com/products/

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň