• head_banner_01
  • head_banner_01

 

“Gurçuklar” şowsuzlygynyň öňüni nädip almaly - LED ekranlarynda adaty bolmadyk yşyklandyryjy LED sütün pikselleri?

 

“A” -y işledeniňizde aşakdaky meseläni başdan geçirdiňizmi?LED diwaruzak wagtlap ulanmaýarsyňyzmy?

 

“Yonwaytech Nano-örtük P2.5” modul ekrany

 

Bu, ýanaşyk lampalaryň hatary, gözegçiliksiz adaty ýagdaýda ýagtylandyrýar we dinamiki ýaýlym mazmunyna garşy üýtgemez.

Bu ekranda ýatan gurçuk ýaly, şonuň üçin LED ekranlarynyň “gurçuk” hadysasy hökmünde häsiýetlendirilýär.

 

Onda näme üçin bu adaty bolmadyk yşyklandyryjy LED sütün pikselleri bolar?

 

Umuman aýdanyňda, çyglylyk ýa-da duz duman ýaly islenilmeýän iş gurşawy çygly bolarLED displeýler.

Çyralar ýa-da IC komponentleri çygly we gysga aýlawly bolsa, lampa sütüni hemişe ýagty we göze ilýär.

Dürli görnüşdäki suw, LED ekranyň işleýşine we ygtybarlylygyna dürli täsir edip biler, esasanam ýapyk displeýden has az goragly içerde.

Elektron enjamlaryň 20% -iniň dünýäde çyglylyk bilen poslama sezewar bolýandygy habar berildi.

LED wideo diwaryňyzy çyglylykdan nädip goramaly?

 

“Yonwaytech Nano” örtükli modul ekrany

 

Bu meseläniň öňüni almak üçin suwsuzlandyrmak möhümdir.

Şeýlelik bilen,“Yonwaytech” ekrany görkezdiBu LED “gurçuklardan” dynmak üçin Nano örtügini goramak ussatlygy we akylly häzirki girdeji dehumidifikasiýa tehnologiýasy ösdürildi!

 

“Yonwaytech” ekrany görkezdiNano örtügini goramak ussatlygy tozansyz plazma gurşawynda ulanylýar, bu ýerde modullary ösen nano polimer materiallary bilen örtüp, PCBA tagtasyndaky lampalary we bölekleri goramak üçin LED paneliň üstünde dykyz we gorag örtügi emele getirýär. .

 

Nano örtükde diňe 20 nanometr bar, ýöne ekranyň üstünde IPX5 ýokary gorag getirýär we displeý bölekleriniň himiki reagentler, duz sepmek, sulfid we ş.m. ýaly daşky çyglylyk we poslama täsir etmezligi üçin gorag kostýumy ýaly hereket edýär.

Bu innowasiýa çözgüdi“Yonwaytech” ekrany görkezdiçyglylyk sebäpli ýüze çykýan adaty bolmadyk yşyklandyryjy LED sütün pikselleriniň meselelerini netijeli çözüp biler.

 

 

Nano örtük ussatlygynyň öňüni almakdan başga,“Yonwaytech” ekrany görkezdiAkylly häzirki girdeji dehumidifikasiýa tehnologiýasy, LED ekranlary gündelik ulanylanda “gurçuklaryň” ýüze çykmagynyň öňüni alyp biler.

Dürli çylşyrymly gurşawy ölçemek we LED diwaryň ulanylmadyk dowamlylygy esasynda wideo diwaryny dehidifikasiýa etmek üçin üç sany dehidizasiýa rejesi düzüldi.

Diňe häzirki dehumidifikasiýa programmasyny awtomatiki ýa-da el bilen işlediň we wideo diwaryňyzyň dehidifikasiýa hyzmatyny aňsatlyk bilen tamamlaň.

 

Täsin nano örtük ussatlygy daşarky çyglylykdan we poslama garşy has ýokary gorag getirýär.

Adaty bolmadyk yşyklandyryjy LED sütün pikselleriniň şowsuzlygynyň öňüni almak barada has giňişleýin bilmek isleseňizekranlar, habarlaşyp bilersiňiz“Yonwaytech” ekrany görkezdihas giňişleýin maglumat üçin.

 

https://www.yonwaytech.com/products/

 

Içerki jaýyňyzy goramak üçin maslahatlarLED displeýÇyglylykdan panel.

 

1. Otagyňyzda çygly howa bilen ýeterlik howa çalşygyny saklaň.

2. Çyglylyk 10% bilen 65% RH aralygynda bolsa, LED displeýleriňizi hepdede 2 sagatdan köp saklaň.

3. Daşky gurşawyň otnositel çyglylygy 65 göterim RH-den ýokary bolsa, LED ekrany fiziki taýdan suwsyzlandyrylmalydyr.

Kondisioneri açmak ýa-da otaga desikant goýmak, howadaky çyglylygy aýyrmaga kömek edip biler.

4. Ulanylanda LED ekrany suw bilen sepmekden gaça duruň.

Eger tötänleýin çygly bolsa, derrew guradyň ýa-da süpüriň, problema bolmazlygy üçin iki sagatdan soň açyň.

 

1519797653782

 

Çyglylygy subut edýän maslahatlarAçyk LED belgisi.

 

1. LED ekranlarynyň töweregindäki çyglylyga hakyky wagtda gözegçilik etmek üçin açyk LED displeý panellerini temperatura we çyglylyk datçikleri bilen üpjün etmek.

2. Modullar bilen şkaflaryň arasynda suw geçirmeýän arassalaýyş, şkaflara suw girmezligi üçin açyk LED belgisi gurlanda gowy ýerine ýetirilmelidir.

3. LED sanly belgisi gurlansoň we şkaflaryň içinde suw girelgesiniň, girelgesiniň ýa-da kondensasiýasynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklaň.

4. Daşky gurşawyň çyglylygy 10% -den 85% RH bolsa, LED displeýleriňizi günde 2 sagatdan köp saklaň.

 

Tapgyr LED Ekran Ybadathanasynyň Konsert Çäresi LED Ekrany P3.91 P4.81 Zawod Yonwaytech Şençzhenen

 


Iş wagty: Iýul-04-2022