• head_banner_01
  • head_banner_01

LED tans meýdançasy sizi gyzyklandyryp biljek bilimleri görkezýär.

 

LED tans poly näme?

LED tans pollaryny adaty tans meýdançalaryndan näme tapawutlandyrýar?

LED tans meýdançasyny saýlanyňyzda nämä üns bermeli?

Netije.

söwda merkeziniň tans meýdançasy wideo diwar merkezini görkezýär

Öňki diskoteka döwrüniň yşyklandyrylyşy bilen deňeşdirilende, LED tans meýdançasy, elbetde, täze döwür öwrülişigi.

Geň galdyryjy artýan meşhurlygy bilen, LED tans meýdançalary häzirki wagtda jadyly toýlar, tolgundyryjy gijeki klublar, tolgundyryjy konsertler, söwda merkezleriniň wakalary we başga-da köp çäreler üçin ulanylýar.

Hünärmen LED tans meýdançasy firmalary, global partiýa sahnasynyň barha artýan islegini kanagatlandyrmak üçin tehniki gözlegler we güýmenje taýdan ähli tagallalary edýär.

“LED” tans meýdançalarynyň nämedigini we bahasynyň näçeräkdigini öwrenmek üçin “Yonwaytech LED Display” bilen aşak aýlaň.

 

LED tans poly näme?

 

LED tans meýdançasy ýa-da diskoteka tans meýdançasy diýlip atlandyrylýan yşyklandyryjy tans meýdançasy, reňkli panelleri ýa-da plitkalary öz içine alýan pol.

Reňkli yşyklandyryjylar häzirki zaman tans meýdançalaryny yşyklandyrmak üçin ulanylýar.

Giň reňk diapazonyna ýetmek üçin adatça gyzyl, ýaşyl we gök yşyk-diodly lampalar ulanylýar, pollar adatça borosilikat aýna, akril aýna ýa-da üstünde örtülen Lexan bilen gaty taraply kwadrat öýjüklerden ýasalýar.

Aşagy we gapdallary şöhlelendiriji, ýöne üçek ýagtylygy birmeňzeş reňk üçin ýaýradýar.

Kompýuteriň gözegçiligi astynda pol dürli nagyşlary we fleşkany görkezip bilýärdi.

Dolandyryş moduly panelleriň sütüni ýa-da kwadrat paneli bilen paýlaşylýar.

 

USB kabelleri, adatça dolandyryş modullaryny kompýutere birikdirmek üçin ulanylýar.

Dolandyryş modullarynyň toplumyna janköýer, ýetip boljak aralygy artdyrýan USB konsentratorlary bilen dolandyrylýar.

Dolandyryjylary biri-biri bilen baglanyşdyrmak bilen, kabel we dolandyryş geljekde has ýönekeýleşýär.

“LED” plitkalarynda görkezilen nagyş, aýdym-saz we beýleki effektler şoňa görä üýtgäp biler ýaly, tans düşeginde tapylanlara meňzeş basyş datçikleri hem bolup biler.

poluň görkeziş moduly IP65 tans ekrany

 

LED tans pollaryny adaty tans meýdançalaryndan näme tapawutlandyrýar?

 

“LED” tans meýdançalarynda iň haýran galdyryjy zat, olaryň doly şahsylaşdyrylmagydyr.

Çäräni meýilleşdirýänleriň köpüsi, LED tans meýdançasyny ulanmaga begenýärler, sebäbi ähli wakanyň nepisligini täze belentliklere çykarýar.

Pol sanly bolany üçin, partiýanyň mowzugyny ýerleşdirmek gaty möhümdir.

LED pol bilen, görnüşi ýaly üýtgeşik edip bolýar.

Spirtli içgileri köp içýän we dynç alýan adamlar, adatça tans oturylyşyklarynda deňagramlylygyny ýitirýärler.

Has gowy görünmek üçin LED poly aşakdaky poly ýagtylandyrýar.Litagtylandyrylan pollary ulananyňyzda, gelýänleri öz ýollaryny dogry yşyklandyryp gorap bolýar.

 

500x500 alýumin zolakly interaktiw displeý

 

LED tans etaplary, hakykatdanam adamlar çäräni tapawutlandyrmak isleseler, hakykatdanam ýol.

Olar özboluşly we bütin agşam äheň düzýär.Şeýle hem aksent yşyklandyryşy üçin ajaýyp we ajaýyp ilkinji täsir galdyrýar.

Ulanylan ýokary hilli, berk materiallaryň kömegi bilen LED poluň üstü ajaýyp uzak dowam edýär.Integral alýumin gurluşlary tans edýän uly toparlar üçin uly peýdaly uly ýük göterijilik ukybyna eýedir. 

Her panel indiki bilen aýratyn baglanyşdyrylýar.

Netijede, panelleriň biri şowsuz bolsa, diňe agyr zynjyry barlamak üçin wagt ýitirmän, döwülenini sökmeli.

Gatyň aşagyndaky displeý p4.81 şençzhenen fon zawody

 

LED tans meýdançasyny saýlanyňyzda nämä üns bermeli?

 

Çäreler üçin tans meýdançasy dürli stilde we ululykda bar.

Ujypsyz, kiçijik dabarany ýa-da isripsiz doglan gün çäresini meýilleşdirmek bolsun, saýlamak üçin köp mümkinçilik bar.Indiki çäre üçin tans meýdançasyny saýlanyňyzda birnäçe pikirlenmeli.

 

Howpsuzlyk.

 

Bu hemişe iň möhüm pikir.

Hakykat, islendik fiziki maşkda belli bir derejede töwekgelçilik bar.

Injuredaralanan tansçylardan iň uly gorag pol.

“Yonwaytech LED” displeýi, berkidilen poluň bogunlarda ýumşak we bökdençsizdigini, hatda howpsuz öwrümler, böküşler we beýleki çäreler üçin ýeterlik derejede süýşmegine çydamlydygyny anyklamak üçin berk synag.

 

Tans poly üçin material.

 

Tans pollary alýuminden başlap, ýöriteleşdirilen metaldan ýasalan paneli 500mmx500mm we 500mmx1000mm çenli dürli materiallarda bolýar.

Iň ýaýran saýlamalaryň käbiri 500mmx500mm we 500mmx1000mm LED pollar üçin ýöriteleşdirilen metaldan ýasalan paneldir.

500x1000 öňdebaryjy tans meýdançasy

 

Tans meýdançasynyň ululygy.

 

Anotherene bir möhüm pikir tans meýdançasynyň ululygydyr.

Muny anyklamagyň iň ýönekeý usuly, myhmanlaryň sanawyna göz aýlamakdyr.

Şahsy adamlar üçin tans meýdançasynda näçe meýdança gerekdigini bahalandyryň.

Myhmanlaryň sanawynyň ýarysyna golaýy, umumy düzgüne laýyklykda, belli bir wagtda polda bolmaly.

500x500 tans meýdançasynyň ekrany

 

Býudjet.

 

Çäräni guramak üçin ilki bilen býudjet düzmeli.

Bu maglumatlar tans meýdançasynyň mümkinçiliklerini gysgaltmaga hem kömek eder.

Tans meýdançasyny kärendesine alýan firmalaryň köpüsi inedördül metr üçin bahasy 200 dollar bilen 4000 dollar aralygynda bolýar.

Tans meýdançasynyň bahasy ulanylýan material we giňişligiň ululygy bilen kesgitlenýär.

“LED” tans meýdançasynyň bahasy ululygyna baglylykda üýtgese-de, iň adaty ululyklar we bahalar aşakdakylardyr: 16 ′ x 16 for üçin 2500 dollar (100 myhman üçin) we 20 ′ x 20 ′ üçin 3800 dollar (150 myhman üçin).

 

Netije.

 

LED tans pollary, bir çärä şatlyk we wizual öwüşgin goşmak üçin ajaýyp saýlawdyr.

Adamlaryň haýsy reňkde ýakyljakdygyny we çäräniň mowzugy bilen sinhronlaşdyrylyp bilinjek pol meýdançasyny hödürleýärler.

Has kiçi, orta we uly ýygnanyşyklar üçin LED tans meýdançalary ajaýyp güýmenje berýär.

Adamlary haýran galdyrmak üçin poluň ortasynda emblemany, nyşany ýa-da beýany şöhle saçýan çyra, bu çärä birneme goşant goşup biler.

“LED” tans meýdançasynyň adatça näçeräk çykdajy edýändigini bilenden soň, aýratyn talaplaryňyza we wakaňyza laýyk gelýän dogry saýlawy kärendesine alyp bilersiňiz, bu hem ajaýyp býudjetde.

 

Bilen habarlaşyň“Yonwaytech” LED displeýiyzygiderli tans meýdançasy üçin displeý çözgüdi.

Waka görkeziş sahnasy

 


Iş wagty: Iýul-20-2022