• head_banner_01
  • head_banner_01

LED displeýiň ýumşak moduly bir zat sizi özüne çekip biler.

LED ýumşak modullaryň we ýörite görnüşli ekranlaryň artykmaçlyklary we aýratynlyklary haýsylar?

LED ýumşak modullar nirede ulanylýar?

 

Käbir geň LED displeý ekranlary köpçülik ýerlerinde giňden görünýär.

Aslynda, bularyň hemmesi ýygnandyLED ýumşak modullary görkezýär.

LED ýumşak modullary üçin esasan ýumşak, bukulýan we çeýe aýratynlyklaryna esaslanýan köp programmalar bar.

Oorapyk HD 200mmx150mm P1.56 çeýe gurşunly displeý.

HD 320mmx120mm ýumşak gurşunly P1.25 moduly.

Oorapyk 240mmx120mm piksel 1,875mm, 2.0mm, 2,5mm, 3.0mm, 4.0mmdöredijilikli görkeziş.

P1.86, P2.0, P2.5, P3.076, P4 we P5 hem ýumşak gurşunly 320mmx160mm moduldan ussat bolup biler.

 

Yonwaytech LED ýokary täzelenýän ýumşak gurşunly modul displeýi

 

“Yonwaytech” LED displeýi, biz diňe öňdebaryjy görkeziji öndüriji däl.

Alsoöne, şeýle hem, aýratyn ekranly taslamaňyzda dizaýn we ulgam maslahat berişini hödürleýäris.

 

 

Häzirki wagtda bazarda LED çeýe ýumşak modullara uly isleg bar.

LED ýumşak modullaryň aýratyn artykmaçlyklaryny we aýratynlyklaryny paýlaşmagyň aşagynda.

 

LED ýumşak modullaryň we ýörite görnüşli ekranlaryň artykmaçlyklary we aýratynlyklary haýsylar?

1. Adaty bilen deňeşdirilendePCB materialy, has berkligi, ýöne gowy dizaýn edilen maglumatlary geçirmek we ýylylygyň ýaýramagy bilen has inçe.

Çeýe izolýasiýa esasy materialdan ýasalan çeýe FPC zynjyr tagtasy, gysylmaga we burulmaga garşy ukybyna eýedir, bu tertipsiz burçlarda we ýerlerde displeýleri gurmak meselesini has gowy çözüp biler.

 

çeýe modul displeýi

 

2. LED çeýe modullary gurmagyň usullarynyň köpüsi, amatly we çalt gurmak, şeýle hem şekillendirmek aňsat bolan magnit sütün sorujydyr.

Magnit sormagyň gurnama usuly adaty ýaly ýönekeýýapyk ekran gurmak usuly.

Gurmakda köp tagallalary tygşytlamak üçin berk we ygtybarly jisimleriň arasyndaky baglanyşyk simlerinde çalt bogunlar ulanylýar.

 

p2.5 çeýe gurşunly p1.5 ýumşak gurşunly displeý

 

3. Gowy süýümlilik bilen, özbaşdak şekillendirilip bilner, şolardan silindr görnüşli ekran, ýokary çotga öndürijiligi sebäpli, häzirki sesiň talaplary bilen utgaşdyrylmagyny ýokarlandyrmak üçin ýokary göterilip, oturdylyp we ş.m.Ösen sanly wideo gaýtadan işlemek kabul edildi.

 

Mundan başga-da, tehnologiýa paýlanan skaner, 360 dereje ýokary kesgitli displeý,modully dizaýn, hemişelik tok statiki disk, açyk hakyky reňkli çykyş, düşnükli we jitsiz surat, köp suratly ýumşak modul hem amala aşyrylyp bilner we esasy dolandyryş kompýuterine birikdirilende üç sany uly halka şekilli suratlar bir wagtda oýnalyp bilner.LED ekranlarsilindr görnüşinde.

 

programmalar (4)

 

Haýsy nukdaýnazardan tapawudy ýokLED ekrany, tomaşaçylar üç meňzeş we ömürlik suratlardan lezzet alyp bilerler.

Qualityokary hilli bolsa, bahasy has pes bolan bir nokatly tehniki hyzmaty gazanyp biler.

Brightokary ýagtylyk we pes ölen ýagtylyk energiýa tygşytlaýar.

Plyus ýa-da minus 0,1 mm aralygyndaky modullaryň arasyndaky bölüniş ýalňyşlygyny bökdençsiz bölmek we dolandyrmak ukyby müşderilere ekranlaryň görnüşini şahsylaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

Gowy tekizlik we silikonyň ulanylmagy barmaklary uzaltman ýumşak degýär.

 

202556416_1161145387711379_6531973381323176606_n

 

DVI, HDMI, 3G / HD / SD üç tizlikli SDI ýokary kesgitli görkeziş tertibi bilen göni ýaýlym, telewizion wideo programmalary, VCD ýa-da DVD we göni ýaýlym ýaly ýapyk saýtlar üçin amatly edýär.

Zynjyr tagtasy, tolkun lehimleme prosesi arkaly ýasalýar we zynjyryň çyglylygynyň we okislenmeginiň öňüni alýan we hyzmat ediş möhletini gowulandyrýan ýaşyl ýag kislorod barýer gatlagyna eýe.

  

“Yonwaytech LED” displeýi, ygtybarly bir nokatly displeý maslahat beriş zawody hökmünde, dizaýn çyzgylaryndan ullakan wideo diwaryna hyzmat edýäris.

 

 

LED ýumşak modullar nirede ulanylýar?

1. Egri ekran:

Muny ýerine ýetirmek gaty aňsatark görnüşli LED displeýBirneme kiçijik radian bilen.

Ekranyň polat gurluşy arkada ýasalandan soň, adaty ýapyk displeý moduly bilen gurnalyp bilner.

Şeýle-de bolsa, içerki radian ýa-da daşarky radian birneme uly bolsa, adaty displeý moduly ony ýasap bilmez, indi bolsa LED ýumşak modul ýasalýar.

 

 1659794367345

 

2. Silindr görnüşli ekran:

Käbir myhmanhanalarda, konferensiýa otaglarynda, barlarda we ş.m. sütünleriň köpüsi silindr görnüşli.

Dizaýner, bu sütünleri bezeg derejesini ýokarlandyrmak ýa-da aýratyn atmosfera döretmek üçin käbir ýörite wideo oýnamak üçin ulanylýan ekran ekranlary hökmünde dizaýn eder.

Adaty ekranlar bilen muňa ýetmek kyn, ýöneLED ýumşak modullarzerurlygy doly kanagatlandyryň.

 

1623379128569

 

3. Tolkunlar we lentalar ýaly ýörite şekiller:

Tolkunlar we lentalar ýaly ýörite şekiller köplenç dizaýnerler tarapyndan kabul edilýär.

Stillöne bu entegem öz üstüne alynýarLED displeýleri öndürijilerhakykata öwürmek.

Uzyn gözleg ýolunda,LED ýumşak modul görkezilýärüstünlikli çözgüt hökmünde ýüze çykýar.

 

 

Bu aýratynlyk bilen pikirleriňize ýetip bolýança, ulanylyp bilner,“Yonwaytech” LED displeýiüçin giňişleýin özleşdirilen çözgüt bilen üpjün ederLED displeý ulgamlary.

 

 


Iş wagty: 17-2022-nji sentýabr