• head_banner_01
  • head_banner_01

 

LED ekranyňyzyň ömrüni uzaltmaga kömek etmegiň maslahatlary.

 

1. lightagtylyk çeşmesi hökmünde ulanylýan komponentleriň işleýşinden täsir

2. Goldaw beriji komponentleriň täsiri

3. Önümçilik tehnikasynyň täsiri

4. Iş gurşawynyň täsiri

5. Komponentleriň temperaturasyndan täsir

6. Iş gurşawyndaky tozanyň täsiri

7. Çyglylygyň täsiri

8. Poslaýjy gazlaryň täsiri

9. Wibrasiýadan täsir

 

LED displeýleriň hyzmat möhleti çäklidir we dogry hyzmat etmezden uzak dowam etmez.

Şeýlelikde, LED displeýleriň hyzmat möhletini näme kesgitleýär?

Kazyýetiň çözgüdine laýyk gelmek möhümdir.

GeliňLED displeýleriň ömrüni kesgitleýän faktorlar.

 

1. lightagtylyk çeşmesi hökmünde ulanylýan komponentleriň işleýşinden täsir.

 

LED lampalar zerur we durmuş bilen baglanyşyklyLED displeýleriň bölekleri.

LED lampalaryň ömri, LED displeýleriň ömrüni deň däl-de, kesgitleýär.

“LED” displeýi wideo programmalaryny kadaly ýerine ýetirip bilýän şertde, hyzmat möhleti LED lampalaryňkydan sekiz esse köp bolmaly.

LED lampalar kiçi toklar bilen işlese has uzyn bolar.

Funksiýalar LED lampalar öz içine almalydyr: ýapyş häsiýeti, çyglylyga we ultramelewşe-ýagtylyga çydamly ukyplar.

LED lampalar, LED displeý öndürijilerinden bu funksiýalaryň ýerine ýetirilişine dogry baha bermezden displeýlere ulanylsa, köp sanly hil heläkçiligi ýüze çykar.

LED displeýleriň hyzmat möhletini çynlakaý gysgaldýar.

 

görkezilen tehnologiýa bilimleri 

 

2. Goldaw beriji komponentleriň täsiri

 

LED lampalardan başga-da, LED displeýlerde zynjyr tagtalary, plastmassa gabyklary, kommutasiýa çeşmeleri, birikdirijiler we jaýlar ýaly köp sanly goldaw beriji komponentler bar.

Islendik komponentiň hil meselesi displeýleriň hyzmat möhletini azaldar.

Şonuň üçin displeýleriň hyzmat möhleti iň gysga hyzmat ömri bilen komponentiň hyzmat möhleti bilen kesgitlenýär.

Mysal üçin, yşyklandyryjy, kommutasiýa güýji çeşmesi we ekranyň metal gabygynyň hemmesiniň ömri 8 ýyl bolsa we zynjyr tagtasynyň gorag usuly bary-ýogy 3 ýyl dowam edip bilýän bolsa, displeýiň hyzmat möhleti ýedi ýyl bolar, sebäbi poslama sebäpli üç ýyldan soň zynjyr zaýalanar.

 

WX20220217-170135 @ 2x 

 

3. Gurnalan displeý önümçilik usullarynyň täsiri

 

TheLED displeýleriň önümçilik usullaryÝadawlygyna garşylygyny kesgitleýär.

Üç pes barlag usuly bilen öndürilen modullaryň ýadawlyga garşylygyny kepillendirmek kyn.

Temperaturanyň we çyglylygyň üýtgemegi bilen, gorag tagtasynyň ýaramazlaşmagyna sebäp bolup, zynjyr tagtasynyň üstü ýarylyp biler.

 

Şonuň üçin önümçilik usuly, LED displeýleriň hyzmat möhletini kesgitleýän esasy faktor.

Ekranyň önümçiligine gatnaşýan önümçilik usuly şulary öz içine alýar: komponentleri saklamak we öňünden taýýarlamak usuly, kebşirleýiş usuly, üç barlaýyş usuly, suw geçirmeýän we möhürlemek usuly we ş.m.

Tehnologiýanyň netijeliligi materiallary saýlamak we deňeşdirmek, parametrlere gözegçilik we işçileriň ukyby bilen baglanyşykly.

LED displeý öndürijileriniň köpüsi üçin tejribe toplamak gaty möhümdir.

Önümçilik tehnikasyna gözegçilikŞençzhenen ononweýtech LED displeýion ýyllyk tejribesi bolan zawod has täsirli bolar.

 

4. LED ekranyň iş gurşawynyň täsiri

 

Maksatlaryň arasyndaky tapawut sebäpli, displeýleriň iş şertleri dürli-dürli bolýar.

Daşky gurşaw nukdaýnazaryndan, içerdäki temperatura tapawudy az, ýagyşyň, garyň ýa-da ultramelewşe şöhlesiniň täsiri bolmazdan;ýel, ýagyş we gün şöhlesiniň goşmaça täsiri bilen açyk howanyň temperaturasy ýetmiş dereje ýetip biler.

Iş gurşawy displeýleriň hyzmat ediş möhletine täsir edýän möhüm faktor, sebäbi gaty gurşaw gurşawly displeýleriň garramagyny agyrlaşdyrar.

 

5. Komponentleriň temperaturasyndan täsir

 

Görkezilen hyzmat hyzmatynyň dowamlylygyna doly ýetmek üçin islendik komponent iň az sarp etmeli.

Integrirlenen elektron önümleri hökmünde, LED displeýler esasan elektron bölekleriniň dolandyryş tagtalaryndan, kommutasiýa güýç çeşmelerinden we lampalardan durýar.

Bu komponentleriň hemmesiniň hyzmat ediş möhleti iş temperaturasy bilen baglanyşykly.

Hakyky iş temperaturasy görkezilen iş temperaturasyndan ýokary bolsa, displeý komponentleriniň hyzmat möhleti ep-esli gysgaldylýar we LED displeýleri hem agyr zaýalanýar.

 

6. Iş gurşawyndaky tozanyň täsiri

 

Has gowulaşdyrmak üçinLED displeýleriň hyzmat möhletini uzaltmaktozandan abanýan howpy ýatdan çykarmaly däldir.

“LED” displeýleri galyň tozanly gurşawda işleýän bolsa, çap edilen tagta köp tozan siňdirer.

Tozanyň çökmegi, elektroniki komponentleriň ýylylygyň ýaýramagyna täsir eder, temperaturanyň çalt ýokarlanmagyna getirer, bu ýylylyk durnuklylygyny peselder ýa-da elektrik syzmagyna sebäp bolar.

Komponentler çynlakaý ýagdaýda ýanmagy mümkin.

 

IP Proof derejesi näme, gurşunly displeýde näme many berýär (2)

 

Mundan başga-da, tozan çyglylygy siňdirip, gysga zynjyrlara sebäp bolup, elektron zynjyrlary poslap biler.

Tozanyň göwrümi az, ýöne onuň displeýlere ýetirýän zyýany pes bolmaly däldir.

Şonuň üçin döwülmek ähtimallygyny azaltmak üçin yzygiderli arassalamak gerek.

Ekranyň içindäki tozany arassalanyňyzda tok çeşmesini aýyrmagy ýatdan çykarmaň.

Diňe gowy taýýarlanan işgärler ony gowy dolandyryp bilerler we ilki bilen howpsuzlygy üpjün etmegi ýatdan çykarmaň.

 

7. Çygly gurşawyň täsiri

 

LED displeýleriň köpüsi çygly şertlerde kadaly işläp biler, ýöne çyglylyk displeýleriň hyzmat ediş möhletine täsir eder.

Çyglylyk, IC enjamlaryny encapsulýasiýa materiallarynyň we bölekleriniň birleşmegi arkaly geçirer, içerki zynjyrlaryň okislenmegine we poslamagyna sebäp bolar, bu bolsa zynjyrlaryň döwülmegine sebäp bolar.

Gurnama we kebşirleýiş işinde ýokary temperatura IC enjamlarynda çyglylygy gyzdyrar.

Ikinjisi giňelder we basyş döreder, plastmassany çipleriň ýa-da gurşun çarçuwalarynyň içinden aýyrar, çiplere we baglanan simlere zeper ýetirer, içki bölegini we bölekleriniň üstüni ýaryp biler.

 

Komponentler hatda çişip, ýarylyp biler, bu “popkorn” hem diýilýär.

Gurnama soň gyrylar ýa-da abatlamaly bolar.

Has möhümi, göze görünmeýän we potensial kemçilikler önümlere goşular we soňkusynyň ygtybarlylygyna zyýan ýetirer.

Çygly gurşawda ygtybarlylygy ýokarlandyrmagyň ýollary çyglylyga garşy materiallary, suwsuzlandyryjylary, goraýjy örtükleri we gapaklary ulanmagy öz içine alýardispleý önümçiligine ýolbaşçylyk etdi“Yonwaytech LED Display” zawodyndanwe ş.m.

 

8. Poslaýjy gazlaryň täsiri

Çygly we şor-howa gurşawy ulgamyň işleýşini peseldip biler, sebäbi olar metal bölekleriniň poslamagyny çaltlaşdyryp biler we esasanam dürli metallar biri-biri bilen aragatnaşyk saklanda esasy batareýalaryň döremegini aňsatlaşdyryp biler.

Çyglylygyň we şor howanyň başga bir zyýanly täsiri, izolýasiýany we ikinjisiniň orta häsiýetini peseldip bilýän metal däl komponentleriň üstünde film döretmekdir, şeýlelik bilen syzmak ýollaryny emele getirýär.

 

Izolýasiýa materiallarynyň çyglylygynyň siňdirilmegi, ses geçirijiligini we ýaýramak koeffisiýentini hem artdyryp biler.

Çygly we şor-howa şertlerinde ygtybarlylygy ýokarlandyrmagyň ýollaryŞençzhenen ononweýtech LED displeýihowany berk möhürlemek, çyglylyga garşy materiallar, suwsuzlandyryjylar, gorag örtükleri we örtükleri ulanmak we dürli metallary ulanmazlyk we ş.m.

 

9. Wibrasiýadan täsir

Elektron enjamlar köplenç ulanylanda we synagdan geçirilende daşky gurşawa täsir edýär we titreýär.

Wibrasiýadan gaçmagyň netijesinde ýüze çykýan mehaniki stres, rugsat edilýän iş stresinden ýokary bolsa, komponentler we gurluş bölekleri zaýalanar.

“Yonwaytech LED Display” gowy titremäni barlamak bilen ähli sargytlary edýärgowşuryşdan ýa-da gurnama hereketinden kanuny titremede ähli önümi gowy durnukly işlemek üçin eltmezden ozal.

 

Netijede: 

Yşyk-diodly indikatorlaryň ömri LED displeýleriň ömrüni kesgitleýär, ýöne komponentler we iş gurşawy hem möhüm rol oýnaýar.

Yşyk-diodly indikatorlaryň ömri, adatça, ýagtylyk intensiwliginiň başlangyç bahasynyň 50% -ine ýetýän wagtydyr.

LED ýarymgeçiriji hökmünde 100,000 sagat ömri bar diýilýär.

Emma bu, hakyky ýagdaýlarda gazanyp bolmajak ideal şertlerde baha bermekdir.

Şeýle-de bolsa, “Yonwaytech LED Display” -iň teklip eden birnäçe maslahatyna boýun bolup bilsek, LED displeýleriňiziň ömrüni iň ýokary derejä çenli uzaldarys.

 

tans meýdançasy

 

 


Iş wagty: Oktýabr-09-2022